Prawo jazdy w Polsce

Prawo jazdy w Polsce

Prawo jazdy do dokument, który uprawnia do prowadzenia różnych pojazdów mechanicznych. W Polsce taki dokument wydawany jest już od kilkudziesięciu lat przez organy państwowe. W 1921 roku powstał I kodeks drogowy, a obecnie obowiązuje ustawa z 1997 roku – „Prawo o ruchu drogowym”, potocznie nazywane „Kodeksem drogowym”. Parlament Europejski, w 2006 roku, ustanowił jednolity wzór prawa jazdy dla wszystkich państw członkowskich.

Dokument prawa jazdy w Polsce

Zapraszamy na najlepszy kierunek gdzie Grafika stoi na najwyższym poziomie

Dokumenty prawa jazdy wydawane w Polsce od 2013 roku mają ważność 15 lat. Przy czym wymiana takowego dokumentu nie wiąże się z obowiązkiem ponownego zdawania egzaminu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

W większość państw Unii Europejskiej taki dokument obowiązuje jedynie 10 lat.

Kto może otrzymać prawo jazdy?

Prawo jazdy, czyli dokument uprawniający do kierowania pojazdem danej kategorii, może otrzymać osoba, która osiągnęła wiek wymagany w danej kategorii, zdobyła zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu, odbywała wymagane szkolenie z wiedzy praktycznej i teoretycznej, przystąpiła i zdała egzamin państwowy. Osoba taka musi przebywać na terytorium RP przez minimum 185 dni w roku.

Kto nie może otrzymać prawa jazdy?

Prawno jazdy nie wydaje się osobom, u których w wyniku badań stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub podobnie działającego środka. Prawo jazdy nie zostanie wydanie także osobie, w stosunku do której sąd wydał zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas oraz w stosunku do której zadecydowano o cofnięciu uprawnień do prawa jazdy.

Zagraniczne prawo jazdy w Polsce

W Polsce nie uznaje się amerykańskiego prawa jazdy.

Od obywateli Stanów Zjednoczonych wymaga się specjalnego dokumentu „International Driving Permit”, wraz z pozwoleniem na prowadzeniu pojazdu poza granicami swojego kraju.